襖紙(鳥の子)見本

<柄>


No.901
 
 

No.902
 
 

No.903
 
 

No.904
 
 

No.905
 
 

No.906
 
 

No.907
 
 

No.908
 
 

No.909
 
 

No.910
 
 

No.911
 
 

No.912
 
 

No.913
 
 

No.914
 
 

No.915
 
 

No.916
 
 

No.917
 
 

No.918
 
 

No.919
 
 

No.920
 
 

No.921
 
 

No.922
 
 

No.923
 
 

No.924
 
 

No.925
 
 

No.926
 
 

No.927
 
 

No.928
 
 

No.929
 
 

<総模様>


No.930
 
 

No.931
 
 

No.932
 
 

No.933
 
 

<無地>


No.934
 
 

No.935
 
 

No.936
 
 

No.937
 
 

No.938
 
 

No.939
 
 

No.940
 
 

No.941
 
 

No.942
 
 

No.943
 
 

No.944

お問合せ